[Back to Biokhimiya Home page]

Biokhimiya/Biochemistry (Moscow) Editorial Board and Staff

From left to right: V.E. Lenkova, T.V. Neretina, O.M. Gulikova, R. H. Lozier (former Editor of the English Edition), N.B. Gusev, I.A. Svinukhova, R.D. Ozrina (Executive Editor-in-Chief), A.A. Baykov, V.I. Tishkov, M.S. Soshkina, A.D. Vinogradov, S.V. Razin, V.A. Shuvalov, V.P. Skulachev (Editor-in-Chief), A. A. Bogdanov (Deputy Editor-in-Chief), E.V. Dyatlovitskaya, N.I. Chirkova (Chief of the Editorial Office), A.V. Vartapetyan, A.M. Shkrob.